آرشیو انتشارات
به همت بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان برگزار شد

جلسه تعاملی با بسیج مهندسین عمران و معماری با موضوع معماری و شهرسازی اسلامی در اتاق جلسات ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان با حضور مسئول کانون بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، اعضای کارگروه معماری و شهرسازی بسیج مهندسین عمران و معماری استان زنجان برگزار گردید.

ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری ویژه اسفند1401منتشر شد.

ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری ویژه بهمن1401منتشر شد.

ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری ویژه دی1401منتشر شد.

ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری ویژه آذر 1401منتشر شد.

ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری ویژه آبان 1401منتشر شد.

ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری ویژه مهر 1401منتشر شد.

ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری ویژه شهریور 1401منتشر شد.

ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری ویژه مرداد 1401منتشر شد.

ماهنامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری ویژه تیر 1401منتشر شد.