۱ ارسال / ۰ جدید
admin
مدیریت یکپارچه شهری

اصلاح رویه های حاکم بر الگوی مدیریت توسعه شهری نوعی تعامل مؤثر و هدفمند با جریان شهرنشینی را مطرح میکند. به همین دلیل اتخاذ روش مدیریت یکپارچه شهری میتواند با رفع تضاد منافع بین ذی نفعان و دستیابی به نوعی عدالت در شرایطی که شهر حالت پویا و در عین حال بی ثبات دارد، باعث بهبود چشمگیر در محیط شهری شود.

اضافه کردن دیدگاه جدید

CAPTCHA عکس
لطفا اعداد موجود در عکس را در این کادر وارد نمایید.