نشریه حلقه های صالحین سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری
اولین شماره نشریه "عمران معنویت" حلقههای صالحین سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری منتشر شد.
جلسه قشر بسیج مهندسین عمران و معماری شهرستان نجف آباد در دفتر شهردار نجف آباد برگزار گردید .
جلسه هیات اندیشه ورز سیازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان برگزار شد.
در گزارشی به بررسی مقایسه قیمت خرید و اجاره واحدهای مسکونی در سه ماهه امسال پرداخته شده است که نشان از افسار گسیختگی حوزه ساختمان در کشور است.
ویژه نامه الکترونیکی سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری به مناسب هفته حقوق بشر امریکایی منتشر شد.
اولین شماره نشریه عمران معونیت منتشر شد
دیدار اعضای کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهرستان نجف آباد با شهردار این شهر
برگزاری جلسه هیات اندیشه ورز استان سمنان
مقایسه قیمت خرید و اجاره واحدهای مسکونی در سه ماهه امسال
انتشار ویژه نامه الکترونیکی به مناسبت هفته حقوق بشر امریکایی

tax

نشریه حلقه های صالحین سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری
اولین شماره نشریه "عمران معنویت" حلقههای صالحین سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری منتشر شد.
جلسه قشر بسیج مهندسین عمران و معماری شهرستان نجف آباد در دفتر شهردار نجف آباد برگزار گردید .
مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان از اجراری این طرح در شهرستان دامغان خبر داد.
نشریه حلقه های صالحین سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری
اولین شماره نشریه "عمران معنویت" حلقههای صالحین سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری منتشر شد.
جلسه قشر بسیج مهندسین عمران و معماری شهرستان نجف آباد در دفتر شهردار نجف آباد برگزار گردید .
مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان از اجراری این طرح در شهرستان دامغان خبر داد.
نشریه حلقه های صالحین سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری
اولین شماره نشریه "عمران معنویت" حلقههای صالحین سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری منتشر شد.
جلسه قشر بسیج مهندسین عمران و معماری شهرستان نجف آباد در دفتر شهردار نجف آباد برگزار گردید .
مسئول سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان سمنان از اجراری این طرح در شهرستان دامغان خبر داد.

چند رسانه ای