بیانیه سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمان
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمان در پی اقدام توهین آمیز دولت فرانسه به ساحت مقدس پیامبر رحمت اقدام به انتشار بیانیه ای کرد.
بیانیه سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمان
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمان در پی اقدام توهین آمیز دولت فرانسه به ساحت مقدس پیامبر رحمت اقدام به انتشار بیانیه ای کرد.
جلسه هماهنگی مسئول بسیج مهندسین عمران و معماری استان با فرمانده سپاه گنبد در مورد طرح "عمران روستا" و با حضور مدیر کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهرستان و تعدادی از اعضای گروه جهادی این کانون برگزار گردید.
اعضای مرکزی سازمان و مدیر اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خوزستان با مسئول و جمعی از نمهندسین بسیج سازمان دیدار کردند.
هفتمین جلسه اندیشه ورز سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان اصفهان برگزار شد.

tax

بیانیه سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمان
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمان در پی اقدام توهین آمیز دولت فرانسه به ساحت مقدس پیامبر رحمت اقدام به انتشار بیانیه ای کرد.
جلسه هماهنگی مسئول بسیج مهندسین عمران و معماری استان با فرمانده سپاه گنبد در مورد طرح "عمران روستا" و با حضور مدیر کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهرستان و تعدادی از اعضای گروه جهادی این کانون برگزار گردید.
اعضای مرکزی سازمان و مدیر اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خوزستان با مسئول و جمعی از نمهندسین بسیج سازمان دیدار کردند.
بیانیه سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمان
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمان در پی اقدام توهین آمیز دولت فرانسه به ساحت مقدس پیامبر رحمت اقدام به انتشار بیانیه ای کرد.
بیانیه سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمان
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمان در پی اقدام توهین آمیز دولت فرانسه به ساحت مقدس پیامبر رحمت اقدام به انتشار بیانیه ای کرد.
جلسه هماهنگی مسئول بسیج مهندسین عمران و معماری استان با فرمانده سپاه گنبد در مورد طرح "عمران روستا" و با حضور مدیر کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهرستان و تعدادی از اعضای گروه جهادی این کانون برگزار گردید.
بیانیه سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمان
سازمان بسیج مهندسین عمران و معماری استان کرمان در پی اقدام توهین آمیز دولت فرانسه به ساحت مقدس پیامبر رحمت اقدام به انتشار بیانیه ای کرد.
جلسه هماهنگی مسئول بسیج مهندسین عمران و معماری استان با فرمانده سپاه گنبد در مورد طرح "عمران روستا" و با حضور مدیر کانون بسیج مهندسین عمران و معماری شهرستان و تعدادی از اعضای گروه جهادی این کانون برگزار گردید.
اعضای مرکزی سازمان و مدیر اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان خوزستان با مسئول و جمعی از نمهندسین بسیج سازمان دیدار کردند.

نظرسنجی

طرح مالیات بر خانه های خالی چه تاثیری بر بازار مسکن و اجاره بها دارد؟

طرح خوبی است و میتواند بازار را کنترل کند
۷۵% (۶ نظرسنجی)
طرح خوبی نیست و قیمت مسکن و اجاره بها را ملتهب میکند
۲۵% (۲ نظرسنجی)
هیچ تاثیری بر بازار مسکن و اجاره بها ندارد
۰% (۱ نظرسنجی)
تمام آرا: ۸

چند رسانه ای